Fastighetsutskott

Fastighetsutskottet är styrelsens organ för handläggning av fastighetsfrågor. Fastighetsutskottets övergripande uppgift är att vara behjälplig med teknisk rådgivning och kontroll av åtgärder som behöver vidtas på asfalterade ytor samt på klubbens byggnader och fasta installationer. Detta gäller underhåll, reparationer samt ny-, om- och tillbyggnader.

Fastighetsutskottet består av:

Marcus Forslund (ordf)
Benny Ränzlöv
Ralf Grankvist
Tomas Lööf
Roger Mattsson