Hyra spelrätt

Medlem i kategori A och B med aktie får under förutsättning att årsavgifterna erlagts, under ett eller två på varandra följande kalenderår – varken kortare eller längre tid – avstå från sin spelrätt och ingå en överenskommelse om att upplåta densamma till annan person, dock ej samma person under mer än ett år vilken skall vara aktiv medlem i en golfklubb ansluten till SGF samt uppfylla de aktuella kraven såsom hcp etc. som ställs för att spela som greenfeegäst.

Den person som hyr en spelrätt kan inte komma i fråga för hyra av spelrätt någon ytterligare gång. Sådan överenskommelse skall registreras senast den 31 mars för att kunna genomföras. Med helt kalenderår avses alla upplåtelser som sker före den 31 mars även om det endast blir 9 månader.
Innehavaren av ett temporärt spelrättsbevis har utan att erlägga greenfee en greenfeegästs rättigheter och skyldigheter, dock gäller regler för bokning av speltider så som för medlem i kategori A-B, men utan den möjlighet som A-aktieägare har med att ta med sig gäst till ½ greenfee.

Uthyraren och den som hyr spelrätten kommer själva överens om hyresbeloppet.

Summering:

  Klubbens stadgar ger möjlighet till uthyrning av A-aktiens spelrätt och följande förutsättningar gäller:

 • Alla avgifter skall vara betalda till RGAB och RGK
 • Aktiv medlem i ansluten SGF ansluten golfklubb, annars krävs medlemskap i Rya Golfklubb.
 • Uthyrning får ske max 2 år i följd. Att hyra får ske max 1 år i följd.
 • Uthyrning av spelrätt måste ske innan 31 mars. Efter 31 mars tillåts ingen uthyrning.
 • Den som hyr har en greenfeegästs rättigheter och skyldigheter
 • Kan boka tid som medlem enligt kategori A och B men kan inte ta med sig gäst till ½ greenfee.

Rutin

 1. A-aktieägaren anmäler till klubbchefen att denna vill hyra ut sin spelrätt, klubbchef@rya.nu
 2. Klubben lägger ut informationen på hemsidan
 3. När parterna kommit överens om villkoren för uthyrningen kontaktas klubbchefen.
 4. Klubben kollar mot uthyrningsregistret att alla förutsättningar enligt ovan föreligger
 5. Klubben ändrar i GIT för uthyrare och den som hyr
 6. Klubben utfärdar en faktura på den administrativa avgiften på 25% av årets spelrättsavgift som skall betalas av aktieägaren.

Nedanstående personer är intresserade av att hyra ut sin spelrätt 2024:

Carl-Johan Bengtsson
callejb@hotmail.com
0703- 28 15 67

Victor Peters
victorhugo.peters@gmail.com
0704- 67 12 50