Köpa/sälja aktie

För att få en säker och korrekt hantering av aktietransaktioner har vi tagit fram nedanstående rutin eller instruktion.

För att skapa förståelse eller insikt kring hanteringen redogörs även för vår interna hantering – sektion A.
Om du är intresserad av att sälja går du till sektion B och vid köp blir det istället sektion C.
Om ni kommer till ett avslut så gå till sektion D.

Det finns möjlighet att ladda ned hela Instruktionen för Köp/Sälj av aktie

Nedan finner du även

Avräkningsnota

Ansökan om medlemskap

A. Rya

 1. Ansvarig för kontakten med Säljare och Köpare är i första hand VD/Klubbchef men att denne kan delegera detta till annan person på kontoret.
 2. Styrelsen har ansvaret för aktieboken. Aktieboken skall administreras av kassören. VD ansvarar för att kassören får en kopia av avräkningsnotan.
 3. Styrelsen har delegerat att lämna sitt samtycke till VD och styrelsens ordförande som skall avrapportera lämnade samtycken vid varje styrelsemöte.
 4. Samtliga säljare enligt B.2 förs in i ett Excel arbetsblad för aktier till försäljning med uppgifterna från aktieboken jämte begärt pris för aktien samt ersättning för spelrättsavgiften – se rekommendation nedan. Genomsnittligt pris uppdateras automatiskt efter varje ändring.
 5. Säljaren läggs in i en e-mailgrupp för säljare av aktier
 6. Mottagare hos Rya av e-mail till aktie@rya.nu skall vara ordförande@rya.nu, klubbchef@rya.nu och ekonomi@rya.nu plus ev. annan ansvarig person, men det är alltid den som har ansvaret som skall svara och agera och vad som gäller vid frånvaro. Det åligger VD att tillse att det alltid finns någon som ansvarar för hanteringen. Ta fram mallar till e-mail som underlättar mailhanteringen.
 7. När e-mail erhållits från Köpare enligt C.2 vidarebefordras det till e-mailgruppen för säljare av aktier så att avsändare är aktie@rya.nu medan alla i gruppen anges som dolda mottagare. Nu är det upptill säljarna att agera på Köparens bud.
 8. Säljarna informeras månatligen enligt B.1.a-e genom ett e-mail med dolda mottagare som i A.7. Skapa en färdig signatur så att det bara är att fylla på med sifferuppgifterna
 9. När avräkningsnota erhålles förs aktien in i ett Excel arbetsblad för sålda aktier under året med uppgift om pris och namnet på den nya aktieägaren, Genomsnittligt pris uppdateras automatiskt efter varje ändring. Säljaren tas bort från e-mailgruppen.
 10. Avräkningsnotan sparas vid ankomst digitalt med aktienr och datum eller 1. 2021-12-14. Ägarhistoriken erhålls då även per aktie.

B. Säljaren

 1. Vid kontakten med Rya får Säljaren av en aktie nedanstående information
  a. Antal aktier till försäljning
  b. Antal sålda aktier under året
  c. Genomsnittligt pris på under året genomförda transaktioner
  d. Genomsnittligt pris på aktier till försäljning
  e. Senaste pris på aktie genomförd affär
  f. Köpare som är seriöst intresserad får skicka ett e-mail till aktie@rya.nu med uppgift om
  – Bud för en aktie
  – Ersättning för den spelrättsavgift som innehavaren av aktien betalt
  *Kan innebära att Köparen förbinder sig att betala spelrättsavgiften tillhörande aktien om den ännu inte förfallit till betalning.
 2. Om Säljaren därefter bestämmer sig för att bli noterad på listan över aktier till försäljning skickas ett e-mail till aktie@rya.nu med följande uppgifter
  a. Säljaren skall ange sitt lägsta pris exkl. ersättning för övertagen spelrättsavgift – rekommendation ovan
  b. Säljaren kan ändra det uppgivna priset senare både upp och ner.
  c. Säljaren har rätt i en förhandling med en Köpare att komma överens om ett annat pris för aktien samt den ersättning som skall gälla för spelrättsavgiften
  d. Säljare skall varje månad informeras aktuella uppgifter enligt B.1 a-e

C. Köparen

 1. Vid kontakt med Rya får Köparen får ta del av denna instruktion samt information om aktuella uppgifter enligt B.1 a-e.
 2. Köpare som är seriöst intresserad får skicka ett e-mail till aktie@rya.nu med uppgift om
  – Bud för en aktie
  – Ersättning för den spelrättsavgift som innehavaren av aktien betalt – se rekommendation ovan *Kan innebära att Köparen förbinder sig att betala spelrättsavgiften tillhörande aktien om den ännu inte förfallit till betalning.
 3. Blir det inget avslut skickar Köparen vid intresse ett nytt e-mail till aktie@rya.nu med nya uppgifter enligt C.2.

D. Avslut

 1. När affären är genomförd skall parterna begära styrelsens samtycke till aktieöverlåtelsen genom kontakt med VD som sin tur stämmer av med styrelsens ordförande. När samtycke erhållits krävs att
  Köparen blir medlem i Rya GK – medlemskap beviljas av Klubbchefen som även tillser att kassören skickar en faktura på medlemsavgiften
 2. Därefter kan transaktionen genomföras och avräkningsnotan laddas ned från hemsidan varefter uppgifterna ifylls inkl priset på aktien och undertecknas. Vid gåva anges 0 kronor medan det i listan blir det pris som givaren erlagt för aktien.
  Köparen kan registreras i aktieboken
  Det åligger säljaren att skicka en kopia avräkningsnotan via e-mail till aktie@rya.nu så att kassören kan uppdatera aktieboken
Rekommendation spelrättsavgift
 • Månad
 • Januari
 • Februari
 • Mars
 • April
 • Maj
 • Juni
 • Juli
 • Augusti
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
 • i % av helt år
 • 100%
 • 100%
 • 95%
 • 80%
 • 70%
 • 50%
 • 35%
 • 25%
 • 20%
 • 15%
 • 10%
 • 5%